Hemförsäkring

Vad ingår i en vanlig hemförsäkring?
Vad är en drulleförsäkring för de boende?
En bostadsrättsinnehavare har en inneboende. Ska den inneboende teckna hemförsäkring?
En bostadsrättsinnehavare ska hyra ut sin lägenhet under en kortare tid. Gäller hans hemförsäkring om hyresgästen stjäl eller skadar hans möbler som finns kvar i lägenheten?
Hur ska boende värderar jag sina saker när de ska välja försäkringsbelopp?
Är en sambo försäkrad via bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring?


Vad ingår i en vanlig hemförsäkring?
Hemförsäkringen är ett paket som består av flera olika delar: Egendomsskydd, rättskydd, överfallsskydd, ansvarsförsäkring samt som regel ett reseskydd.


Vad är en drulleförsäkring för de boende?
Begreppet skapar ofta förvirring. I försäkringssammanhang är drulleförsäkring och ansvarsförsäkring samma sak.

Ansvarsförsäkringen (drulleförsäkringen) kan betala skadestånd om den boende genom vårdslöshet förorsakar skada, dvs om han är klumpig eller oaktsam. Den gäller bara för skador som drabbar andra än dem som ingår i hushållet.

En ansvarsförsäkring ingår i alla hem- och villaförsäkringar.


En bostadsrättsinnehavare har en inneboende. Ska den inneboende teckna hemförsäkring?
Ja, man bör ha en egen hemförsäkring men hos några försäkringsbolag kan man vara medförsäkrad på förstahandshyresgästens försäkring om namnet framgår på försäkringsbrevet och man är bosatt och folkbokförd på adressen. Försäkringen gäller dock inte om förstahandshyresgästen t ex stjäl den inneboendes saker.


En bostadsrättsinnehavare ska hyra ut sin lägenhet under en kortare tid. Gäller hans hemförsäkring om hyresgästen stjäl eller skadar hans möbler som finns kvar i lägenheten?
Stöldförsäkringen i hemförsäkringen gäller inte för stöld eller skadegörelse av någon som har tillstånd att vistas i lägenheten.

För att få ersättning måste man ha en tilläggsförsäkring som ersätter skada vid plötslig och oförutsedd händelse. Den kan heta t ex allriskförsäkring, otursförsäkring eller hemplus beroende på vilket försäkringsbolag man har.

Så välj hyresgäst med omsorg!


Hur ska boende värderar jag sina saker när de ska välja försäkringsbelopp?
Hemmet består förmodligen av både gamla och nya föremål. Saker som är relativt nya värderas till vad de kostar att köpa idag, medan äldre föremål värderas till vad de kostar att köpa begagnade.

Den boende bör gå igenom hemmet rum för rum och anteckna alla föremål eller fotografera dem. Det är bra om man sparar kvitton och garantisedlar, men det är inget krav för att man ska kunna få ut ersättning.

Rätt försäkringsbelopp

Välj rätt försäkringsbelopp
När man tecknar en hemförsäkring måste man som regel uppge ett försäkringsbelopp. Det ska motsvara det sammanlagda värdet av alla tillhörigheter och blir den högsta ersättning man kan få om hela hemmet förstörs vid t ex en brand.

Överförsäkrad
Väljer man ett för högt försäkringsbelopp betalar man en för hög premie i onödan.

Underförsäkrad
Väljer man ett för lågt försäkringsbelopp så kan visserligen premien bli lägre men rätten till ersättning minskar. Ett exempel: Man har försäkrat sitt hem till sammanlagt 150 000 kronor, fastän det faktiskt är värt 300 000. Då är varje föremål endast försäkrat till hälften. Om videon t ex stjäls, får man bara ersättning för halva videons värde.

Gör en förteckning
För att bestämma försäkringsbeloppet kan det vara bra att gå från rum till rum och anteckna alla föremål. Man skriver upp fabrikat, inköpsår, tillverkningsnummer och inköpspris. Spara kvitton och garantisedlar. Man gör en extra noggrann beskrivning av särskilt värdefulla föremål, notera stämplar, signaturer, mått etc. Man skall inte glömma att anteckna allt man förvar på vinden, i källaren, i garage och uthus.

Fotografera hemmet. Det är ett bra stöd för minnet. Man kan ta bilder av värdeföremål som t ex smycken och matsilver. Förteckningen är en god hjälp efter t ex ett inbrott. Skaderegleringen går också lättare om man har en förteckning, bilder och kvitton.

Man skall datera förteckningen och förvara den utanför bostaden. Vissa försäkringsbolag erbjuder digitala bankback. Man kan passa på att märka allt värdefullt. Polisen och försäkringsbolagen lånar ut elektrisk gravyrpenna och osynligt bläck. Använd t ex personnummer när man märker sakerna – det gör det lättare för polisen att återlämna upphittat stöldgods.

Värderingsregler
När man skall värdera tillhörigheterna bör man utgå från försäkringsbolagens ersättningsregler. Dessa hittar man i försäkringsvillkoren. Huvudregeln vid all ersättning är att man varken ska vinna eller förlora på en skada. Man har alltså i princip rätt att få ut ett likadant föremål i samma skick som det gamla. Det kan vara svårt att hitta exakt likvärdiga föremål. I sådana fall ger bolaget i stället ersättning i form av kontanter. Observera att all värdering görs utan hänsyn till affektionsvärde, dvs personliga känslor för föremålet. För att räkna fram ersättningens storlek utgår bolagen från marknadsvärdet. Marknadsvärdet är detsamma som vad det skulle kosta att köpa ett likvärdigt föremål, i samma skick, på begagnatmarknaden.

KONST, ANTIKVITETER och även t ex äkta mattor och vissa bokverk har ett bestående värde. De värderas till vad de kostar i t ex konsthandel eller antikvariat. För samlingar av exempelvis frimärken och mynt gäller i vissa fall speciella regler som anges i försäkringsvillkoren. BRUKSFÖREMÅL som möbler, kläder, radio- och TV-apparater minskar i värde när de har använts en tid. Man kan inte räkna med att få ut nypris för gamla och slitna saker. Hur försäkringsbolagen värderar egendom kan variera något. Flera bolag har tagit fram värderingstabeller för viss egendom som t ex cyklar, TV-apparater och skiddutrustning. Av dessa värderingstabeller framgår att man kan få ersättning med nypris om sakerna inte är mer än ett eller ett par år gamla. Därefter sjunker värdet med en viss procentsats per år.

FOTOGRAFIER, bandupptagningar, hemsydda kläder eller hobbymodeller värderas till marknadsvärdet om det finns något sådant. Annars värderas de till vad det kostar att återanskaffa råmaterialet.

HUSHÅLLSMASKINER värderas efter speciella regler: nypris de första två åren, därefter görs vanligen ett avdrag med 10 procent av nypriset per år.

Tumregler för val av försäkringsbelopp
Är man osäker på hur egendomen ska värderas kan nedanstående tumregler ge viss vägledning. De utgår från försäkringsbolagens värderingsregler och gäller ett normalt hem utan några dyrbarheter i form av antikviteter, äkta mattor, konstverk, musikinstrument, frimärkssamlingar eller smycken.

OBS! Använd den här tabellen endast som en tumregel.

Vardagsrum - 170 000 kronor
Kök - 50 000 kronor
Sovrum vuxna, exkl kläder - 35 000 kronor
Sovrum barn och tonåringar, exkl kläder - 30 000 kronor
Kläder för en vuxen - 45 000 kronor
Kläder för barn eller tonåring - 30 000 kronor
Källare - 35 000 kronor
Vind - 35 000 kronor

Beräkningarna är gjorda på ett bohag som består av en blandning av gammalt och nytt. Prisnivån avser 2010.

Maximerade belopp
För kontanter kan man maximalt få mellan 2 500 och 6 000 kronor, beroende på i vilket försäkringsbolag hemförsäkringen finns. När det gäller värdehandlingar kan den maximala ersättningen variera mellan 5000 och 20 000 kronor.

För lösöre som förvaras i t ex vinds- eller källarkontor är den högsta ersättningen 30 000-70 000 kronor.

Aktsamhetskrav
Försäkringsbolagen har rätt att göra avdrag på ersättningen om man inte följt de krav på ”aktsamhet” som står inskrivna i försäkringsvillkoren. Man kan få minskad ersättning om man t ex slarvat med att låsa dörrar eller fönster. Hur stort avdraget blir beror på hur oaktsam man har varit. Man måste också vara rädd om nycklarna. De får inte gömmas i närheten av bostaden eller vara försedda med namn och adress. Misstänker man att nycklar har hamnat i orätta händer är man skyldig att snarast byta lås.

Stöldbegärlig egendom måste man vara särskilt aktsam om när man tar sådan med dig utanför bostaden. Exempel på stöldbegärlig egendom är antikviteter, konstverk, äkta mattor, pälsar, kameror, musikinstrument, radio- och TV-apparater, datorer, smycken, vapen samt vin och sprit. Observera att försäkringen inte gäller för stöldbegärlig egendom som förvaras i vinds- eller källarkontor i flerfamiljshus.

Så här ersätts dina skador
Bolagen har rätt att avgöra om skadad egendom skall ersättas kontant, repareras eller ersättas med ett likvärdigt föremål. Vid förlust av dyrbarare föremål är det viktigt att man kan styrka dels att man verkligen ägt föremålet, dels värdet av det. Kravet ökar ju högre värde föremålet har. Behöver man hjälp med värdeintyg, kontakta Handelskammaren eller annan fackman.

Om man fått ut ersättning för ett föremål som senare kommer till rätta tillhör det försäkringsbolaget. Vill man behålla föremålet måste man lämna tillbaka den ersättning man fått.

Tilläggsförsäkringar
Man kan utöka hemförsäkringens skydd genom att teckna olika typer av tilläggsförsäkringar.

ALLRISK, HEMPLUS ELLER OTURSFÖRSÄKRING ersätter din lösegendom om den blir skadad eller stulen genom en plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbelopp är mellan 30 000 och 40 000 kronor beroende på vilket försäkringsbolag man väljer.

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG bör man ha om man bor i bostadsrätt. Som bostadsrättshavare har man ett större ansvar för bostadens ytskikt, t ex tapeter, golv och innerdörrar, än den som bor i en hyresrätt.

MYNT, SEDLAR OCH FRIMÄRKEN har i hemförsäkringen maximala ersättningsbelopp. Har man samlingar av högt värde kan man höja försäkringsbeloppet för dessa.

SPECIALFÖRSÄKRING För stöldbegärliga föremål som exempelvis kameror, smycken, pälsar, musikinstrument etc, som man ibland har med sig utanför bostaden, kan man teckna en specialförsäkring.

Kontrollera ditt försäkringsbelopp
Värdet av det man har i ditt hem förändras. Det sjunker om man inte gjort några som helst nyanskaffningar. Men troligare är att värdet stigit därför att man har köpt nytt, ärvt eller fått presenter. Försäkringsbolagen höjer visserligen försäkringsbeloppet varje år med konsumentprisindex – men det räcker inte alltid. Kontrollera att det försäkringsbelopp som står i ditt försäkringsbrev verkligen motsvarar hemmets totala värde.


Är en sambo försäkrad via bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring?
Som regel är sambo medförsäkrad om han/hon är bosatt och folkbokförd på samma adress som bostadsrättsinnehavaren och om de delar hushåll.

Men Aktsam och Trygg-Hansa kräver dessutom att även sambon står med på försäkringsbrevet.

Byt marknadsområde | Jönköping
Försäkringsgivare: Länsförsäkringar