Vi ökar er kompetens. Tillsammans.

Vi på Proinova har ett dedikerat team med hög kompetens inom bostadsrättsförsäkring, som alltid finns till hands, med snabba svar på frågor. Vi ser stora fördelar med en hög kunskapsnivå hos förvaltare och bostadsrättsföreningar, för att vi tillsammans ska kunna minska skador och kostnader. Här presenterar vi några av de utbildningar och föreläsningar som vi kontinuerligt genomför ...

Diplomutbildning skadekoordinator

Proinova AB erbjuder en tvådagars skadekoordinatorsutbildning som är riktad till de som arbetar med bostadsrättsföreningars försäkringsärenden i främst i egenskap av förvaltare. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Bland annat erhåller deltagarna kunskap om:

 • Grundläggande försäkringskunskaper för bostadsrätter.
 • Grundläggande kunskaper avseende den försäkringsjuridiska problematiken avseende bostadsrättsskador.
 • En kompetens avseende försäkringars koppling till skadeståndsrätten.
 • En god insikt i skaderegleringsprocessen.

Under två dagar behandlas bl. a. följande ämnen:

 • Grundläggande information om FAL.
 • Vad innebär försäkringstagarens upplysningsplikt.
 • Vad är en säkerhetsföreskrift och vilka sanktioner finns det vid brott mot föreskriften.
 • Vad gäller när försäkringstagaren har framkallat ett försäkringsfall eller lämnar oriktiga uppgifter.
 • Vad innebär preskriptionsregeln/preklusionsregeln.
 • Vilka krav ställs på föreningen respektive bostadsrättshavaren avseende reparation och underhåll.
 • Under vilka förutsättningar, och hur kan en part begära skadestånd av annan.

 • Genomgång av villkorens uppbyggnad.
 • Genomgång av självrisker.
 • Genomgång av skadetyper.

 • Hur går skadeprocessen till och hur regleras en skada i praktiken. Genomgång av fördelningsbesked och åldersavdrag.
 • Praktisk skadehantering.


Kursen avslutas med ett skriftligt prov som efter godkänt resultat ger ett diplom.

Utbildare, tid och pris

Utbildare: Ulf Nelson, Ulrik Rydstedt

Tid: Två heldagar
Pris: Kostnadsfritt för våra kunder annars enligt offert.

Introduktion systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vi fördjupar oss i frågor avseende ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende, samt övriga parter som blir berörda vid förebyggande brandskyddsarbete och vid brand. Vi går igenom relevanta lagar och förordningar.

Föredraget omfattar också brandskyddspolicy, riskanalys i verksamheten, brandskyddsorganisation,
utbildning, brandskyddsregler, drift och underhåll samt egenkontroll.

Utbildare, tid och pris

Utbildare: Ulf Munckhammar

Tid: Två timmar vid ett tillfälle.
Pris: Kostnadsfritt för våra kunder annars enligt offert.

Skadeförebyggande arbete i en förening

Under två timmar går vi igenom hur föreningen kan genomföra effektiva skadeföre-
byggande åtgärder i föreningen. Bland annat erhåller deltagarna kunskap om:

 • Skadeförebyggande teknik.
 • Fördelar med statuskontroller/besiktningar i lägenheter.
 • Vikten av planerat underhållsarbete.
 • Hur föreningen straffas försäkringsmässigt vid skador som beror på eftersatt underhåll.
 • Nyttan av att investera skadeförebyggande.
 • Hur man kan genomsyra hela föreningen i ett skadeförebyggande tankesätt.

Utbildare, tid och pris

Utbildare: Ulf Munckhammar, Ulf Nelson, Ulrik Rydstedt

Tid: Två timmar vid ett tillfälle.
Pris: Kostnadsfritt för våra kunder annars enligt offert.

Försäkringar och skador i en bostadsrättsförening

Försäkringar och juridik kan låta svårt och kanske tråkigt, men detta föredrag behandlar på ett lättsamt och begripligt sätt vilket ansvar man som boende, respektive bostadsrättsförening har när det gäller skador. Bland annat erhåller deltagarna kunskap om:

 • Vilka försäkringar behöver föreningen och de boende, hur är de uppbyggda.
 • Bostadsrättslagens och stadgars koppling till skador och försäkringar.
 • När blir man skadeståndsskyldig och hur kan föreningen kräva skadestånd.
 • Hur fungerar föreningens försäkringar. Praktiska exempel varvas med genomgång av olika skadetyper såsom brand, vatten, inbrott, olycksfall m.m.

Föredraget passar som introduktion till förvaltare som arbetar med skador och till styrelser i bostadsrättsföreningar, men även för övriga medlemmar i en förening.

Utbildare, tid och pris

Utbildare: Ulf Munckhammar, Ulf Nelson, Olivia Bååth, Ulrik Rydstedt

Tid: Två timmar vid ett tillfälle.
Pris: Kostnadsfritt för våra kunder annars enligt offert.

Ulf Munckhammar

Brandsskyddsspecialist & Försäkringsförmedlare

Ulf Nelson

Skadespecialist &
Försäkringsförmedlare

Olivia Bååth

Fastighetsjurist &
Försäkringsförmedlare

Ulrik Rydstedt

Fastighetsjurist &
Försäkringsförmedlare

Kontakta oss för mer information eller för att boka på


Sedan 1989.

Vi har varit verksamma sedan 1989 och är ett av landets äldsta förmedlarbolag. Vår ambition under åren har alltid varit att leverera tjänster med fokus på kvalité, hög tillgänglighet och effektiv service. Detta har skapat långvariga relationer och en stabil, välplanerad tillväxt. Vi levererar idag rådgivning samt förmedlar försäkringslösningar och koncept till nöjda uppdragsgivare i hela landet. Att vi är en förmedlare som bryr oss märks tydligt i vårt sätt att arbeta och i vår leverans.