Försäkring

Här finner du vanliga frågor, klicka för att finna svaret.

Ja, behovet upphör då föreningen tecknar  ett gemensamt bostadsrättstillägg .

Vid alla brand- och vattenskador där både egendom, som normalt regleras genom bostadsrättstillägget och ditt lösöre skadas, så betalar du bara självrisken för den del som berör din hemförsäkring.

Du måste se till att du omfattas av en bostadsrättstilläggsförsäkring. Antingen genom att din förening har tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg för alla medlemmar, eller genom att du tecknar ett eget bostadsrättstillägg via din hemförsäkring.

I försäkringar finns ofta en övre gräns i försäkringsbeloppet som försäkringstagaren valt. Eller så har försäkringsbolaget satt en gräns. Med fullvärde finns ingen sådan gräns, utan en eventuell skada ersätts med vad den efter åldersavdrag faktiskt kostar.

Allriskförsäkring innebär att skadan skall vara plötslig och oförutsedd och då gäller det egendomsskada. Drulle försäkring är mer att likna vid ansvarsförsäkring. Denna del ligger som ett moment i din hemförsäkring, som du förhoppningsvis tecknat.

Med fullvärde menas att fastighetens värde är beräknat till ett kalkylbelopp (fullvärde, fastställs av Osséen och Folksam) som vid eventuell skada med hänsyn till skadevärderingsregler ersätts fullt ut.

Skadas bilen, ska skadan i första hand hanteras av bilägarens vagnskadeförsäkring eftersom objektförsäkringen (det vill säga den skadade egendomens ”egen” försäkring) är primär, men den skadelidande kan rikta krav mot fastighetsägaren i form av skadestånd och detta kan då hanteras genom fastighetens ansvarsförsäkring. Om personen själv blir skadas ska skada i första hand anmälas till personens egna olycksfallsförsäkring och arbetsskadeförsäkring, om skadan drabbar personen under arbetstid. Om det inte är frågan om en arbetsskada kan personen också här rikta skadeståndskrav mot fastighetsägaren och skadan får då också i detta fall utredas under fastighetens ansvarsförsäkring.

Nej, då försäkringspremien i grupplösningen beräknas enligt kvadratmeterprincipen och riskbilden är invägd i kvadratmeterpriset. I normal fastighetsförsäkring påverkas försäkringskostnaden av vilken verksamhet som bedrivs i lokalen. Det kan vara stora riskskillnader ur brandsynpunkt.

Ja, det ingår som grundskydd och avser bostadslägenheter, lokaler (dock inte livsmedelslokal) och gemensamma utrymmen såsom källare och vind. Sanering kan även bli aktuell efter dödsfall och ingår också i avtalet. Saneringsavtalet gäller utan självrisk.

Grundsjälvrisken i föreningens fastighetsförsäkring  är den som föreningen valt, vanligtvis 0,5 eller 1,0 basbelopp. Den valda självrisken framgår i regel av försäkringsbeviset. För vissa skadetyper, moment och kompletterande försäkringar kan dock   andra självrisker gälla.

Försäkringsbolaget kan ha rätt att göra avdrag på ersättning om du inte följt de aktsamhetskrav som finns i villkoren. Du kan alltså få minskad ersättning om du t ex slarvat med att låsa dörrar eller fönster. Hur stort avdraget blir beror på hur slarvig du varit. Allmänna reklamationsnämnden har en väl utarbetad praxis som försäkringsbolagen ska följa.
När det gäller stöldbegärlig egendom ska du vara särskilt aktsam.

Rättsskyddet, som ingår i försäkringspaketet för  bostadsrättsföreningar, kan betala dina kostnader för ett juridiskt ombud om föreningen  hamnar i tvist med någon. Förlorar föreningen  tvisten betalar rättsskyddet även motpartens kostnader. Vi ber er  läsa i villkoren om vad försäkringen gäller för och vad den inte gäller för.
I alla rättsskyddsförsäkringar  finns ett maximerat försäkringsbelopp som framgår av försäkringsbrevet . Självrisken är normalt 20% av basbeloppet och 20 procent av överskjutande kostnader.

Som regel krävs inte någon särskild fordonsförsäkring för åkgräsklipparen, eftersom den inte är avsedd för vare sig person- eller godstransport på väg eller är konstruerad för att köra över 30 km/tim.
Vanligen omfattas åkgräsklipparen av din fastighetsförsäkring om den t ex stjäls vid ett inbrott i förrådet. Om åkgräsklipparen stjäls när den förvarats utomhus får du ingen ersättning.

Som försäkringstagare har ni en så kallad särskild förmånsrätt till tillgångar som motsvarar bolagets skuld till dig. Försäkringstagarnas fordran kommer före många andra fordringar i en konkurs. Det finns dock ingen garanti för att de tillgångar som finns vid konkurstillfället räcker till att täcka hela skulden till försäkringstagarna.
Det är Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet över svenska försäkringsbolag och bevakar att försäkringsbolagens tillgångar är tillräckliga stora för att täcka skulden till försäkringstagarna och att de dessutom har ett buffertkapital. Om försäkringsbolaget inte har tillräckligt med buffertkapital ska Finansinspektionen ingripa.
Försäkringssparande omfattas inte av någon insättningsgaranti på samma sätt som tillgångar på ett konto i en bank eller ett kreditmarknadsföretag. Insättningsgarantin innebär att staten ersätter upp till 500 000 kronor som du har satt in på ett konto hos en bank eller ett kreditmarknadsföretag, som går i konkurs.

Försäkringsavtalslagen som trädde ikraft 1 januari 2006 innehåller regler om avtal som försäkringsbolagen måste följa, bland annat om premiebetalning, uppsägning av försäkring, information m m.

Försäkringsrörelselagen reglerar försäkringsbolagens verksamhet. Den innehåller bland annat krav på bolagen att ge korrekt och tydlig information om villkor och eventuell värdeutveckling samt bedriva verksamheten i enlighet med god försäkringsstandard.

Inkomstskattelagen 58 kap – innehåller definition av och regler om pensionsförsäkring.

Lagen om finansiell rådgivning (gäller från 1 juli 2004) – innebär en förbättring av konsumentskyddet. De bolag som t ex säljer pensions- och kapitalförsäkringar måste nu se till att rådgivarna/säljarna har tillräckliga kunskaper. Det som sägs vid rådgivningstillfället ska dokumenteras så att det framgår att konsumenten har fått all den information som lagen kräver. Konsumenten ska tydligt kunna skilja på vad som är placeringsråd och vad som är marknadsföring eller information om produkterna.

Distans- och hemförsäljningslagen (gäller från 1 april 2005) innebär förbättrade möjligheter att ångra ett köp av försäkring på distans (t ex telefon eller Internet) eller vid hemförsäljning. För skadeförsäkring är ångerfristen 14 dagar. För livförsäkring är ångerfristen 30 dagar vid distansavtal och vid hemförsäljning.

Följande gäller för  bostadsrättsföreningars fastighetsförsäkring.  

Ny försäkring
ska betalas i förskott. Försäkringsbolagets ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om försäkringen ännu inte har betalats. Detta gäller endast under förutsättning att betalning sker inom 14 dagar efter avisering. Sker inte betalning inom 14 dagar efter avisering föreligger dröjsmål med betalningen och försäkringsbolagets ansvarighet upphör. Sker betalning senare, men innan försäkringen sagts upp, inträder försäkringsbolagets ansvarighet först dagen efter betalningen.

För beräkning av premie för nytt försäkringsår
ska försäkringstagaren utan dröjsmål lämna uppgift om ny-, till- eller ombyggnad eller annan jämförlig förbättring av försäkrad byggnad eller investering* i övrig försäkrad egendom.

Förnyad försäkring
ska betalas senast på dess begynnelsedag. Betalning behöver dock inte ske tidigare än en månad efter det att försäkringsbolaget aviserat premien. Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förutsättning att betalning sker inom en månad från senaste förfallodag för betalningen. Försäkringsbolagets ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter betalningen. Om tilläggspremie under försäkringstiden i sin helhet är föranledd av att försäkringen utökats med ett nytt försäkringsmoment, gäller för tilläggspremien samma betalningsregler som för "första premie". Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar efter det att avisering skett, är ansvarigheten begränsad till vad som svarar mot betalt belopp.

För försäkring med flera betalningstillfällen
under försäkringstiden ska betalning för varje period efter den första ske senast på periodens första dag. Betalning behöver dock inte ske tidigare än en månad efter det att Försäkringsbolaget aviserat premien.
Sker inte betalning i rätt tid föreligger dröjsmål med betalningen och Försäkringsbolaget ansvarighet upphör. Sker betalning senare, men innan försäkringen sagts upp, återinträder Försäkringsbolaget ansvarighet först dagen efter betalningen.

Preskription
Om den försäkrade för egendoms- och hyresförlustförsäkring underlåter att framställa ersättningskrav till försäkringsbolaget senast sex månader från det att han fått kännedom om sin möjlighet till ersättning, lämnas inte någon ersättning.
Den, som vill kräva ersättning, förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot försäkringsbolaget inom tre år från det han fick kännedom om att kravet kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att kravet tidigast hade kunnat göras gällande.
Försäkringsbolaget får dock inte åberopa preskription om den försäkrade inom sex månader från det han fick del av försäkringsbolagets ståndpunkt väcker talan vid domstol angående kravet.
Om den försäkrade för ansvarsförsäkring inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut, måste han väcka talan vid domstol inom tre år från det han fått kännedom om sin möjlighet att ta sin försäkring i anspråk. I annat fall gäller inte försäkringen.