Brand

Här finner du vanliga frågor, klicka för att finna svaret.

Nej, du svimmar av syrebrist. Dessutom kan temperaturen i brandrök gå upp emot 600 grader Celsius. Gå aldrig genom brandrök!

En brinnande barnvagn kan helt fylla trapphuset med giftig rök. Barnvagnar ska stå i ett eget förråd. Se till att trapphusen hålls fria från allt brännbart material.

Ja, din lägenhet står emot brand i 30-60 minuter. Täta dörrspringor om det kommer in rök. Brinner det inne hos dig ska du naturligtvis utrymma.

De flesta anlagda bränder orsakas av barn som leker med eld. Det är alltså ovanligt med pyromaner.

Rök innehåller bland annat:

 • Kolmonoxid: Sätter sig på dina röda blodkroppar och förhindrar på så sätt det livsviktiga syret att transporteras runt i din kropp.

 • Koldioxid: Tränger undan det livsviktiga syret samt gör att din hjärna stänger av andningsreflexen.

 • Sotpartiklar: Försvårar lungornas möjlighet att leverera syre till kroppen.

Kontakta sjukvården för en bedömning. Känner du andningssvårigheter ska du genast ringa 112.

Sängrökning.

Två orsaker dominerar; Soteld, dvs. brand i ej tillräckligt sotad skorsten, samt brand på spisen.

Se till att teven står så att den får tillräcklig ventilation och inte överhettas. Ställ den inte i ett trångt fack i bokhyllan. Täck den inte med duk. Placera inte heller stearinljus och blomsteruppsättningar ovanpå TVn. Slutligen — när du är bortrest ett längre tag, kom ihåg att stänga av TVn med strömbrytaren eller dra ur stickproppen.

 • Brandrisk med platt-TV utförd med jordad stickpropp: Brandrisken är relativt liten och är begränsad till de fall där TV-apparater utförda med jordad stickpropp används i kombination med jordade uttag. Frågan har uppstått i och med den ökade användningen av platt-TV (LCD och Plasma) med jordad stickpropp. Denna risk finns inte med platta eller "vanliga" TV-apparater som inte har jordad stickpropp. Problemet är att man har skilda jordpotentialer i elnätet i förhållande till kabel-TV-nätet (även telenätet). Detta innebär att en ström kan gå i kabel-TV- och antennsystemet vilket inte är dimensionerat för detta. En ökad brandrisk uppkommer då på grund av värmeutveckling.

  Detta är känt i Sverige sedan flera år och därför har Elsäkerhetsverket påtalat problemet för kabel-TV-branschen som tagit fram ett uttag med galvanisk avskiljare (ett fysiskt avbrott i ledaren som inte orsakar andra säkerhetsproblem) för bredband, kabel-TV och telefoni. Det finns även antennkablar med inbyggd galvanisk avskiljare. Elsäkerhetsverket har även föreskrivit ett krav på så kallad PUS, potentialutjämningssystem, som är avsedd att minimera risken för skilda jordpotentialer och därmed undanröja att strömmar går där de inte är avsedda att gå, även kallade vagabonderande strömmar. PUS ska sedan några år finnas i alla nybyggda hus i Sverige.

  Anledningen till att frågan om en eventuellt ökad brandrisk nu har aktualiserats i Sverige är att man nyligen har haft några brandtillbud i Norge. De har efter dessa tillbud uppmärksammats på denna fråga som vi i Sverige redan har hanterat tillsammans med kabel-TV-branschen.

Blinkningarna skapar överbelastning i lysrörets glimtändare och spole som då kortsluts och börjar brinna. Byt gärna till elektronisk glimtändare som är säkrare. Lysrör som blinkar ska bytas så fort som möjligt.

Skaffa en spis-timer och helst även en spisvakt. Spisvakt är en apparat som känner efter om värmen blir för hög och stänger av plattorna.

Det är ägaren av huset eller lägenheten som är ansvarig. Det kan alltså vara du själv.

Blir stearinet i värmeljuset för varmt så börjar det brinna med en låga som är ca 30 cm hög. Då tar omgivningen eld eller så spricker ljusstaken och elden sprider sig på underlaget. Detta kan uppstå när flera värmeljus står för tätt eller när ljusstaken är gjord av t.ex. massivt glas eller sten.

Nej. Brandfarlig vara får inte finnas i vindsutrymme. En brand där sprider sig fort till hela huset.

Ja, om inte husets ägare har förbjudit det. Inglasad balkong däremot räknas som inomhus och då gäller att du bara får förvara en mindre 5 liters gasolbehållare, typ campingmodell.

Det bestämmer husägaren.

Kontakta en privat firma eller köp en ny släckare.

Brandvarnarens batteri håller på att ta slut. Byt direkt.

Det är en fråga mellan dig och ditt försäkringsbolag. Det är därför viktigt att du har en hemförsäkring.

Vi rekommenderar en 6 kg pulversläckare som klarar av alla typer av bränder.

Nej det stämmer inte. Hem/villa och fastighetsförsäkringarna ersätter skador som uppstått genom brand om försäkringstagaren inte uppsåtligen framkallat brandskadan eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt (då kan ersättningen sättas ned). Det kan inte anses vara grov vårdslöshet att sätta igång en tvättmaskin eller liknande för att sedan gå till sängs eller lämna bostaden.

Brandvarnaren ska placeras i taket utanför sovrummet. Om bostaden består av flera plan ska det monteras en brandvarnare på varje plan. Vidare ska brandvarnaren placeras minst 50 cm ifrån närmaste vägg, valv eller annat större hinder.
En placering av brandvarnare i direkt anslutning till kök eller badrum bör man undvika, eftersom det kan ge upphov till fellarm. Om det är helt omöjligt att placera brandvarnaren i taket, är en lösning att placera den högt upp på väggen. I övrigt skall den placeras som i taket, d.v.s. minst 50 cm från taket, utanför sovrummet o.s.v.

En brandvarnare kostar mellan 50 och 550 kronor beroende på typ. En vanlig batteridriven brandvarnare kostar med batteri mellan 50 och 100 kronor. Vissa firmor erbjuder dessutom montering av brandvarnarna. Kostnaderna för detta, inklusive brandvarnare och batteri, ligger mellan 250 och 350 kronor per monterad brandvarnare, beroende på antalet brandvarnare som skall monteras.

Det finns tyvärr inget "bäst-före-datum". Om en brandvarnare dammas regelbundet, dvs. runt en gång per år, behåller den sin funktion i minst 10-15 år. Om man har en batteridriven brandvarnare ska funktionen på dessa provas med jämna mellanrum. Våra allmänna rekommendationer är att man dels kontrollerar funktion och batteri en gång varje år, dels att man använda litiumbatterier – som har en betydligt längre livstid än vanliga batterier.

De flesta brandvarnare innehåller en liten mängd radioaktivt material. Den mängden är dock så liten att den inte innebär någon hälsofara. Kasserade rökdetektorer och brandvarnare räknas som elavfall och farligt avfall. Skall sorteras ut och hanteras skilt från övrigt avfall.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare (detta gäller i de kommuner där det finns en kommunalförordning som kräver brandvarnare i lägenheter). Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar. Det är alltså den boendes ansvar att kontrollera att t.ex. batteriet i brandvarnaren fungerar.

Hittas då ett bostadsbestånd där beslutet inte efterlevs, kan ett föreläggande om att kravet skall efterlevas läggas på fastighetsägaren. Följs inte detta första föreläggande läggs ett nytt, nu förenat med ett vite. Vitets storlek bestäms så att det är större än kostnaden för att inmontera brandvarnare i lägenheterna. Med andra ord blir det billigare att montera in brandvarnare direkt.
Räddningstjänsten brukar stötta fastighetsägarna med information till de boende, dels i form av tryckt material, dels i form av informationsträffar.
De brandvarnare som monteras av fastighetsägaren tillhör fastigheten. Om hyresgästen tagit med sig brandvarnaren vid flytt kontrolleras lämpligen vid avflyttningsbesiktningen.

Den svenska standarden för handbrandsläckare är en gemensam europeisk standard. För dig som ska köpa ny släckare innebär det att du bör känna till vad de olika benämningarna och klasserna innebär, så att du kan göra rätt val.
Så väljer du släckmedel
A-släckare kan användas i normala bostads- och kontorsmiljöer och produktions- och lagerlokaler inom industrin där det framförallt finns trä, papper och textilier. A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver.
B-släckmedel ska användas i miljöer där brandfarlig vara hanteras, till exempel bilverkstäder, bensinstationer, färgförråd, laboratorier och panncentraler. B-släckmedel krävs också för många plastmaterial i vår hemmiljö. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid.
C-släckmedel ska användas i miljöer där risk för gasbrand finns, till exempel i panncentraler med naturgas och industri med gasolhantering. C-släckare innehåller pulver.
Tidigare fanns också E-beteckningen. Den talade om att släckaren kunde användas mot strömförande elanläggningar. Denna beteckning är borttagen och ersatt med information på släckaren. Handbrandsläckare i hemmet bör minst vara klassad i A och B.
Nytt är att många vatten- och skumsläckare kommer att kunna godkännas för användning mot brand i elanläggningar under 1000 V. Pulver- och skumsläckarna är de bästa allroundsläckarna.
Pulversläckarna är att föredra av rent släcktekniska skäl.
De har mycket släckeffektivitet per kg släckmedel och är relativt lätta att använda även för en ovan användare.
Pulversläckaren är relativt underhållsfri.
Skumsläckare kräver regelbunden omladdning.
Så väljer du storlek
För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg och lägsta effektivitetsklass 43A 233BC. Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.
Så gör du med din gamla släckare
En släckare behöver kontrolleras och underhållas regelbundet. Titta till släckaren varje månad och kontrollera att den fortfarande är laddad och att den inte har några skador. En pulversläckare bör lämnas in för omladdning efter 10 år.

Kortslutningar - eller andra bakomliggande orsaker till bränder i vitvaror och elektronik - kan vara svåra att upptäcka för en lekman.
Man kan dock vidta vissa mått och steg och förebygga att detta händer genom att:

 • Kontrollera el-utrustningen i hemmet.

 • Se till att kontakter inte glappar och att sladdar inte är i kläm.

 • Åtgärda blinkande lysrör.

 • Dra ur kontakten när man använt kaffekokare och brödrost.

 • Se till att TV:n står fritt. Ställ absolut inte levande ljus på den. TV:n ska alltid slås av med knappen på apparaten.

 • Använd endast torktumlare, disk-och tvättmaskin när man är hemma och vaken.

Om det börjar brinna i en elektrisk apparat ska man alltid dra ut kontakten först. Därefter ska man hälla vatten på apparaten och om möjligt försöka ta ut den i det fria.

Många bostadsbränder börjar i köket. En av de vanligaste brandorsakerna är torrkokning. Fett eller oljor börjar brinna när temperaturen blir hög. Man bör göra det till en vana att aldrig lämna något kokande på spisen när man går ut från köket.
Om brand uppstår i en kastrull ska man flytta kastrullen från spisplattan och kväva elden med ett grytlock. Häll inte vatten i kastrullen om det är fett eller olja som brinner. Vattnet förångas med följd att det blir en häftig reaktion som sprider elden och kan ge svåra brännskador. Det är viktigt att regelbundet rengöra filtret i spisfläktar. Börjar det brinna i en kastrull kan elden sprida sig och då antända fettet i spisfläkten.
Vi rekommenderar även att man installerar timer till spis och exempelvis kaffekokare. Timern bryter efter en viss tid strömmen och minimerar på så sätt risken för brand.

Dessa Råd och anvisningar beskriver tolkningen av tillämpliga lagar och regelverk som rör placering av containrar enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778. Containrar avsedda för avfallsförvaring är ofta utsatta för anlagda bränder. Dessa är ofta placerade nära byggnader och risken är därför stor för brandspridning till byggnaderna. Det är viktigt att man vid utplacering tar hänsyn till såväl brandsäkerheten samt räddningstjänstens framkomlighet. Dessa råd och anvisningar är en tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som rör placering av containrar.

Allmänt
Det finns idag både öppna och täckta containrar. Säkerhetsåtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken typ det är och om de är försedda med lås eller inte. Med öppen container avses containrar som helt saknar lock eller har lock utförda i brännbart material. Med täckt container avses containrar som är utförda helt i obrännbart material samt är försedda med lås eller annan anordning som förhindrar tillträde för obehöriga. Om de har lock som inte är försedda med lås eller dylikt anses de vara öppna.

Placering
Containrar skall oavsett typ placeras på sådant sätt att räddningstjänstens framkomlighet inte begränsas vid en räddningsinsats. Placering på så kallade räddningsvägar får ej ske. Observera att försäkringsbolag kan ha kompletterande krav avseende placeringen.

Öppen container
Öppen container får ej ställas närmare byggnad än sex meter. Samma avstånd gäller mot utskjutande tak (exempelvis tak över lastbryggor).

Täckt container
För täckta containrar finns ej några krav på avstånd. Öppna samt täckta med öppna luckor kan under dagtid placeras på samma sätt som täckta under förutsättning att de är under uppsikt. Efter arbetsdagens slut skall luckorna stängas (om öppen container, flyttas eller tömmas på brännbart material).

Avsteg
Om man kan visa att risk för brandspridning ej förekommer eller att avstånd enligt ovan kan minskas, får avsteg göras. Öppen container kan till exempel placeras intill obrännbar fasad såvida byggnaden i övrigt är utformad så att brandspridning via fönster, takfot, ventilationsintag eller dylikt inte kan ske.

Lagar och regelverk
Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Flerfamiljshus drabbas emellanåt av anlagda bränder i trapphus och soprum. Som fastighetsägare och tillsammans med de boende kan du själv minska risken för att detta ska uppstå.

 • Förvara inte brännbart material som exempelvis möbler, tidningspapper eller annat skräp i trapphuset, källaren eller andra liknande utrymmen.

 • Se till att dörrarna till vind, källare och garage alltid hålls låsta.

Om det ändå skulle börja brinna finns det några regler man ska följa:

 • Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt.

 • Stanna kvar i lägenheten, ring SOS-alarm på 112 och invänta hjälp.

 • Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp. Lägenheter är normalt byggda för att stå emot branden i ca 60 minuter och är därför en säker plats. Behöver du evakueras gör vi på räddningstjänsten det.