Inbrottsskydd lägenheter

Inbrottsskydd är summan av de åtgärder du gör för att förhindra inbrott. Först och främst handlar det ju om skalskydd, dvs. att fysiskt säkra din lägenhet eller lokal mot ovälkomna besökare.

Läs mer i handboken proaktiv...

Skydda din egendom!

Antalet cykelstölder ökar i takt med att cyklarna blir allt mer avancerade. Se till att alla cyklar har godkända lås och förvara dem helst i ett låst utrymme när de inte används. Se också till att cyklarna är märkta så att det är lätt att identifiera dem.

Läs mer i handboken proaktiv...

Naturskador

Tomter ska vara rensade från stora träd som kan välta på huset eller bilen vid en eventuell storm. Granar ramlar lättare än tallar och alla stora träd kan ger mycket stora skador om de faller fel.

Läs mer i handboken proaktiv...

Naturskador

Takpannor och annan takbeläggning måste vara väl förankrade så att de tål påfrestningar från vind och snö. Detta gäller även antenner, takstegar, ventilationshuvar och liknande.

Läs mer i handboken proaktiv...

Brandskydd

Se till att ha en fast monterad, enkelt utfällbar stege för snabb och säker utrymning från övervåning, enligt SRVFS 2007:1.

Läs mer i handboken proaktiv...

Naturskador

Översvämning

Se till att träd med kraftiga rötter inte står för nära huset. Rötterna söker sig gärna ned till dräneringsledningen som går runt huset och kan då förstöra både ledningen och fuktisolering på exempelvis källarväggar.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Byt värmesystem

Om du värmer ditt hus med el eller olja – överväg att byta. Installation av värmepump, solvärme, pelletskamin, byte av oljebrännaren till en pelletsbrännare eller anslutning till fjärrvärme lönar sig ofta och kan ge en stor miljövinst.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Byt värmesystem

Solvärme i ett kombisystem kan 20-30% av energin täckas med solens hjälp. Kostnaden för ett kombisystem i villaskala är 4 000-6 000 kr/m2 för ett färdigt system.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Byt värmesystem

Bergvärme för uppvärmning kan spara ca 10 000 kg koldioxid per år. Byt till förnybar el. Köp andelar i vindkraftverk eller välj det näst bästa annan Bra Miljöval-el. Om du byter till förnybar el minskar dina nettoutsläpp av växthusgaser från el med nästan 100%, vilket i snitt sparar 340 kg koldioxid per år.

Läs mer i handboken proaktiv...

Säkert tak

Husets säkerhetsutrustning

Fasadhöjd upp till 4 m

 • Markstege ska gå minst 1m över takfot och ska ha ett glidskydd vid takfoten
 • Snörasskydd
 • Takstege eller fast takstege
 • Fast gångbrygga
 • Fast stege med handledare samt ståplatta 0-0,5 m från skorstenens överkant (vid uppstigningshöjd över 1,2 m)

Läs mer i handboken proaktiv...

Säkert tak

Husets säkerhetsutrustning

Fasadhöjd 4-8 m

 • Fasadstege med fallskydd från 2,5 m upp från mark
 • Snörasskydd
 • Fast takstege
 • Nockräcke

Läs mer i handboken proaktiv...

Naturskador

Skydda huset

Fastighetsägare är skyldiga att förebygga risker för naturskador så att huset står pall vid en eventuell storm eller skyfall.

Läs mer i handboken proaktiv...

Inbrottsskydd

Säkerhetsdörr och gallergrind

Många äldre ytterdörrar består av tunna träskivor som är limmade på en träram med lite fyllning mellan. Det tar bara ett ögonblick att bryta upp, skära sig igenom eller att sparka sönder en sådan dörrkonstruktion. Oavsett hur många eller hur bra lås du har. En säkerhetsdörr i motståndsklass 3 (MK3), enligt den nya inbrottsstandarden SS-ENV 1627, ger däremot ett bra skydd mot inbrott. Ett alternativ är att behålla den gamla ytterdörren och montera en gallergrind innanför.

Läs mer i handboken proaktiv...

Inbrottsskydd

Terrassdörrar

Flertalet inbrott sker genom terrassdörrar. Det beror ofta på att spanjolettlåset ger ett dåligt inbrottsskydd. Bristfälliga handtagslås med sprint eller spärr samt olämpliga låskolvar och slutbleck gör det enkelt att bryta sig in. Genom att byta den gamla spanjoletten till en säkerhetsspanjolett med låsbart handtag och säkerhetsslutbleck ökar inbrottsskyddet avsevärt.

Läs mer i handboken proaktiv...

Inbrottsskydd

Fönstergaller och fönsterlås

Fönster som ligger insynsskyddade är ofta begärliga för en tjuv. Det är framförallt lågt placerade fönster, till exempel källarfönster, som är lätta att forcera. Monterar du fönstergaller gör du det betydligt svårare för en inkräktare att ta sig in. Gallren ska helst sitta på insidan och vara väl fastsatta i vägg och fönsterkarm. Förstärk fönstrets vanliga lås med extra fönsterlås. De är lätta att montera och ger ökad trygghet.

Läs mer i handboken proaktiv...

Brandskydd

Gardera mot elfel!

Brand kan även orsakas av åsknedslag, därför är ett åskskydd bra att ha. Överspänningsskydd och jordfelsbrytare kan rädda både liv och egendom.

Läs mer i handboken proaktiv...

Elsystemet

Jordfelsbrytare ger extra säkerhet

Eluttag utomhus som saknar jordfelsbrytare ska kompletteras med en portabel brytare. Jordfelsbrytare ska provas minst en gång per år.

Läs mer i handboken proaktiv...

Elsystemet

Åskskydd

Elinstallation, datorer och annan hemelektronik bör skyddas med åskskydd som är fast installerat vid mätarskåp eller vid första elcentralen. Samordna åskskyddet tillsammans med teleskyddet.

Läs mer i handboken proaktiv...

Säkert tak

Snö och is som rasar från tak har orsakat många allvarliga olyckor. Du som fastighetsägare är skyldig att se till att hålla snö och is borta. Du har också skyldighet att se till att de som utför arbete på tak kan utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt. Dessa frågor regleras i ordningslagen som säger bl. a. följande:

"Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar."

Läs mer i handboken proaktiv...

Säkert tak

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen lägger ett tungt ansvar på dig som låter utföra arbete på taket. Även om taket har rätt säkerhetsutrustning enligt kraven som gällde när huset byggdes, kan det krävas ytterligare utrustning för att arbete ska kunna utföras säkert på taket. Enligt ordningslagen är du också ansvarig för säkerheten i närheten av ditt hus. Gränsar huset mot allmän gata kan du till exempel bli skyldig att montera snörasskydd, om det finns risk att människor eller egendom kan skadas om snö och is rasar ner från taket.

Läs mer i handboken proaktiv...

Säkert tak

Snörasskydd

Montera snörasskydd längs hela taket så undviker du att snö och is rasar okontrollerat från taket.

Läs mer i handboken proaktiv...

Säkert tak

Personligt fallskydd

Köp och använd en fallskyddssele med säkerhetslina och fallskyddsdämpare. Det är en relativt billig livförsäkring. Fäst linan i nockräcket eller takbryggan så sitter du säkert om du halkar eller ramlar på taket. Det är alltid bäst att vara två personer på taket, en som arbetar och en som säkrar fallskyddslinan.

Läs mer i handboken proaktiv...

Säkert tak

Täthet och infästningar

Kontrollera att takbeläggningen är oskadad på hela taket och att alla genomföringar och infästningar är täta. Kontrollera även isoleringen på vinden så att det inte finns köldbryggor som kan orsaka värmeläckage som kan ge isbildning på taket.

Läs mer i handboken proaktiv...

Säkert tak

Snö på taket

Snö som ligger länge på taket under perioder av omväxlande tö, snö och kyla kan efter ett tag bli för tung för takkonstruktionen. Tänk på att altantak och garagetak kan vara dimensionerade för mindre snölast än bostadshuset. Skotta därför av taken så minskar belastningen och risken för isbildning och läckage. Misstänker du att exempelvis altantaket kan bli överbelastat av snö kan du förstärka konstruktionen genom att montera en eller flera stöttor under takreglarna.

Läs mer i handboken proaktiv...

Säkert tak

Snö och is

Fastighetsägaren har ett stort ansvar för att hålla snö och is borta

 • Snö och is ska inte rasa från taket
 • Smältvatten som frusit till is ska tas bort
 • Takdropp/smältvatten som fryser till is ska tas bort
 • Snö som skottas ner på trotoaren från taket ska tas bort

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

I god tid före vintern

Väggvattenutkastare utgör en vattenskaderisk. Ta alltid bort vattenslangen och alla tillhörande kopplingar på hösten. Äldre typer av väggvattenutkastare bör bytas till en fryssäker, självdränerande konstruktion.

Läs mer i handboken proaktiv...

Naturskador

Översvämning

På tomten bör du se till att marken lutar bort från huset. Regn och smältvatten kan då lättare rinna bort utan att husets grund och dräneringsledningar påfrestas mer än nödvändigt.

Läs mer i handboken proaktiv...

Naturskador

Översvämning

Förvara inte fuktkänsliga föremål i utrymmen som riskerar att drabbas av översvämning.

Läs mer i handboken proaktiv...

Naturskador

Översvämning

Rensa stup- och hängrännor från löv och annat skräp och montera självrensande silar på stuprören så att dräneringsledningen under mark inte sätts igen.

Läs mer i handboken proaktiv...

Naturskador

Översvämning

Kontrollera att tomtens dagvattenbrunnar och uppsamlingsbrunnar sväljer vatten bra. Slamsug vid behov. Kontrollera också närliggande brunnar i gator och vägar och meddela de ansvariga om brunnarna inte fungerar. Detta är bland annat ett problem på vintern då brunnar lätt täcks av snödrivor i samband med snöröjningen.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Tilläggsisolera fönster

En hel del värme från huset försvinner genom fönstren. I ett 70-talshus står fönstren för ca en fjärdedel av värmeförlusterna. Se till att fönstren är ordentligt tätade. Är fönstren i dåligt skick kan du byta till energifönster. Du kan minska värmeförlusterna från de tvåglasfönster du redan har genom att sätta in en s.k. isolerruta eller sätta in en tredje ruta på insidan.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Tilläggsisolera vinden

Vindsbjälklagen svarar för cirka 15% av värmeförlusten i ett vanligt enplans småhus. Tilläggsisolering av vindsbjälklag är ofta lönsamt, framför allt om den nuvarande isoleringstjockleken är mindre än 20 cm. Det är lönsamt att tilläggsisolera upp till ca 40-50 cm isoleringstjocklek.

Läs mer i handboken proaktiv...

Naturskador

Halk- & snörasskador

Som fastighetsägare har du skyldighet att förhindra att någon eller något skadas genom halka eller snöras på/från din fastighet.

Bostadsrättsföreningens ansvar

Halk- & snörasskador

Som fastighetsägare har du skyldighet att förhindra att någon eller något skadas genom halka eller snöras på/från din fastighet.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Vattenskaderisker

Ej vattentätt underlag. En läckande kyl och frys utan vattentätt underlag kan förstöra ett helt köksgolv innan det syns. Använd ett underlägg för kyl och frys för att tidigt kunna uppfatta läckage.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vanliga brandorsaker

Brand i olja och fett. Kväv branden, stäng av köksfläkten, ta bort kärlet från spisen. Släck aldrig med vatten.

Hushållsapparater. Anslut till en timer eller dra ur strömsladden när de inte används.

Spisvakt

En spisvakt ger dig extra säkerhet mot spisbränder, glömda plattor.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vanliga brandorsaker

Dam och smuts bakom kyl och frys kan leda till att det börjar brinna. Dammsug bakom samt under kylen och frysen minst en gång per år för att minimera brandrisken.

Läs mer i handboken proaktiv...

Barnsäkert boende

Ställ panna eller kastrull med handtaget inåt, se till att ha ugn- och hällskydd.

Ugnen bör även ha öppningsskydd och tippskydd samt timer eller ett överhettnings skydd ifall barnet i ett obevakat ögonblick skulle lyckas sätta på spisens plattor.

Läs mer i handboken proaktiv...

Barnsäkert boende

Dra ur kontakten till brödrosten och håll uppsikt. Undvik hängande kablar och använd petskydd till eluttag.

Läs mer i handboken proaktiv...

Barnsäkert boende

Se till att skåp är väl förankrade.

Läs mer i handboken proaktiv...

Barnsäkert boende

Använd spärrar på lådor som innehåller t.ex. vassa redskap.

Läs mer i handboken proaktiv...

Disk- och tvättmaskin

Vattentätt underlag

Disk- och tvättmaskin ska stå på vattentätt underlag så att läckagevatten snabbt kan upptäckas. En läckande diskmaskin utan vattentätt underlag kan förstöra ett helt köksgolv innan det syns. Tvättmaskin placeras i rum med golvbrunn. Placeras tvättmaskinen i till exempel köket bör köket ha golvbrunn.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Matlagning och förvaring

Vattenkokaren förbrukar en tredjedel av energin jämfört med en spisplatta. När du kokar pasta, potatis, ägg m.m. koka upp vattnet i vattenkokaren, det spar både tid och pengar (ca 15-45 kg CO2 per år). Häll sedan det kokande vattnet i kastrullen och koka som vanligt.

Läs mer i handboken proaktiv...

Bostadsrättshavarens ansvar

Ytskikt, underliggande skikt samt i förekommande fall tätskikt (fuktisolerande skikt) som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Brh svarar även för ev. undertak.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Underliggande stomme.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Socklar och stuckaturer.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Inredning, diskmaskin inkl. synliga ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen, kyl- och frysskåp, spis, mikrovågsugn.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Inredningssnickerier, skåp och lådor, kryddställ/-skåp, badrumsskåp, hatthylla, invändiga trappor i lägenhet, trösklar, socklar, foder, lister, gardinstänger, torkställning, beslag, brandvarnare.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Vattenskaderisker

 • Vattenlås i dåligt skick
 • Otäta rörgenomföringar och
  svårinspekterat utrymme
 • Gamla rörkopplingar och dålig
  klamring av rör
 • Dåliga anslutningar till diskmaskinen

Läs mer i handboken proaktiv...

Disk- och tvättmaskin

Lättåtkomlig avstängningsventil

Diskmaskinens vattenanslutning ska kopplas till en avstängningskran ovanpå diskbänken. Tvättmaskinen ska kopplas till vattenledningen via en lättmanövrerad avstängningskran.

Läs mer i handboken proaktiv...

Disk- och tvättmaskin

Typgodkänd vattenslang

En ny maskin ansluts med den slang som levereras med maskinen. Saknas slang eller har slangen dålig kvalitet, ska den bytas till en typgodkänd slang.

Läs mer i handboken proaktiv...

Disk- och tvättmaskin

Diskmaskinens avloppsslang

Denna ska fästas i skåpets överkant. Detta minskar risken för att avloppsvatten sugs in i diskmaskinen. Sitter slangen inte fast kan det orsaka skakningar som tillsammans med vattentrycket kan skada kopplingar och skarvar på vattenlåset.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensäkra installationer

Diskbänksinsats

Insatsen placeras direkt på botten av diskbänkskåpet. Insatsen finns i flera standardstorlekar som kan anpassas till olika bredder i både nya och befintliga skåp. Ger en tät och slät skåpbotten som är lätt att hålla ren.

Läs mer i handboken proaktiv...

Disk- och tvättmaskin

Vattentätt underlag

Disk- och tvättmaskin ska stå på vattentätt underlag så att läckagevatten snabbt kan upptäckas. En läckande diskmaskin utan vattentätt underlag kan förstöra ett helt köksgolv innan det syns. Tvättmaskin placeras i rum med golvbrunn. Placeras tvättmaskinen i till exempel köket bör köket ha golvbrunn.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensäkra installationer

Golvskydd

Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under köksinredningen leds fram via utloppet framför golvsockeln.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensäkra installationer

Vattenlarm

Detta larm används i dolda utrymmen t.ex. i och under diskbänkskåp eller vid golvvärmecentralen. Du monterar larmenheten i utrymmet, fäst givarna vid/runt avloppsrör och vattenrör samt lägg en givare på vitvaru-/ golvskyddet. Om det börjar läcka suger givarna upp vattnet och larmet aktiveras, läckan kan upptäckas i tid.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensäkra installationer

Tätning

Vi rekommenderar endast tätningar som ingår i konceptet Vatten-säkert kök. Produkterna är vattentäta, har mycket god vidhäftningsförmåga och elasticitet samt krymper eller torkar ej.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensäkra installationer

Installera tryckslagsdämpare

Ett ganska vanligt problem är så kallade tryckslag i vattenledningen. Det låter som en kraftig smäll och ger vibrationer i vattenledningen. Tryckslag uppstår när exempelvis en kran stängs snabbt eller när disk eller tvättmaskin stänger vattentillförseln efter påfyllning. Tryckslag kan skada kopplingar och ledningar samt ge otäta fogar. Mjukstängande blandare bör användas för att undvika tryckslag i tappvattensystemet. Vid problem med tryckslag kan en tryckslagsdämpare monteras på tilloppsvattnet.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Igensatt ventilation

Se till att alltid ventilationen är god och rengjord för bästa luftflöde i alla bad- och våtrum. Samt så lämna ett luft intag i dörrens underkant för bättre cirkulation.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Håltagning i kakelvägg/borrhål för infästning

Behöver du borra se till att täta ordentligt med våtrumssilikon.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Otäta infästningar

Limma rörklammrar och andra tillbehör med våtrumslim/tejp för att slippa göra hål i tätskickt och ytan.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Otäta rörgenomföringar i vägg och golv

Se till att alltid rörgenomföringar är väl tätade.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Blandare, rör och hylla i duschplats

Välj en blandare som ger så få hål som möjligt. Använd lim där det går. Vid dusch eller badkar får tätskicktet endast brytas av blandarens vattenrör genom vägg samt golvbrunn.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Kondens och röt/fuktskador på fönster vid dusch- eller badutrymme

En radiator under fönstret kan hjälpa. (Kom ihåg att det erfordras speciella radiatorer och att behörig elektriker) Även ökad luftcirkulation, genom t.ex. ventilerat överstycke i dörrkarmen kombinerat med utsugningsfläkt. Fönstren bör vara så nära innerväggen som möjligt.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Otätheter vid golvbrunn samt lös klämring

Se till att golvbrunnen är placerad så att rensning och regelbunden kontroll underlättas.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Badkarsfront som döljer

Badkar med halv- eller utan front gör att du har mer uppsyn vad som händer i detta annars dolda utrymme.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Dolda rör och infästningar samt gamla rörinstallationer

Se till att kontrollera regelbundet eller byt ut mot annan lösning.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Fogsläpp, spräckta plattor, dåligt tätskikt, plastmattor som släpper

Detta bör kontrolleras och vid behov repareras/åtgärdas omedelbart av fackman.

Läs mer i handboken proaktiv...

VIKTIGT!
Enligt försäkringsvillkoren skall alla våtrum vara fackmannamässigt utförda.

Fackmannamässighet – utförande av behörig entreprenör

 • Anlita hantverkare som är branschgodkända av:
  • GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll, för arbeten med platsmattor och tätskikt.
  • BKR, Byggkeramikrådet för våtrum med keramik
  • VVS-företagen för Säker vatteninstallation
  • MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll, för målning i våtrum
 • Använd endast branschgodkända material.
 • Begär alltid skriftliga skötselråd och dokumentation.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Golvbrunn, vattenlås och rör

DDet är viktigt att golvbrunnar i bad- och duschrum rengörs och kontrolleras minst två gånger per år. Det är ett enkelt arbete att rensa golvbrunnen själv.

Läs mer i handboken proaktiv...

Barnsäkert boende

Använd låsbart medicinskåp och förvara även rengörings- och tvättmedel högt upp.

Läs mer i handboken proaktiv...

Barnsäkert boende

Håll alltid uppsikt på barn i badrum - halkmatta och termostat skyddar.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Snålduscha

Ett snålspolande sparventil kan halvera vattenanvändningen. Genom ett snålspolande munstycke strilar 6 liter vatten per minut vid normalt vattenflöde istället för 12 liter med vanlig ventil. Det innebär en besparing om 250 kg koldioxid per år. Byt packning i kranar som läcker, en långsamt läckande kran slösar bort cirka en liter vatten i timman. Står kranen och droppar under ett helt år slösas det bort 9 000 liter vatten.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Exempel på vattenskaderisk

Läckande wc stol och/eller kondensbildning kan ställa till stora problem och i förlängningen förorsaka större vattenskada. Vattenskada på grund av kondens ersätts aldrig av försäkringen.

Läs mer i handboken proaktiv...

Bostadsrättshavarens ansvar

Ytskikt, underliggande skikt samt i förekommande fall tätskikt (fuktisolerande skikt) som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Brh svarar även för ev. undertak.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Underliggande stomme.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Sanitetsporslin t.ex. tvättställ, bidé, badkar, duschkabin.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Blandare, dusch, duschslang och kranar.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

WC-stol inkl. spolanordning.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Inredning och belysningsarmaturer.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Packningar.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Golvbrunn. Bostadsrättshavarens ansvar dock för klämring runt golvbrunn.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Elektrisk handdukstork.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Vattensystemet

Lättåtkomlig avstängningsventil

Tvättmaskinen ska kopplas till vattenledningen via en lättmanövrerad avstängningskran.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Typgodkänd vattenslang

En ny maskin ansluts med den slang som levereras med maskinen. Saknas slang eller har slangen dålig kvalitet, ska den bytas till en typgodkänd slang.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Vattentätt underlag

Disk- och tvättmaskin ska stå på vattentätt underlag så att läckagevatten snabbt kan upptäckas. Tvättmaskin placeras i rum med golvbrunn. Placeras tvättmaskinen i till exempel köket bör köket ha golvbrunn.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Exempel på vattenskaderisk

Se till att tvättmaskinens avloppsslang är fast ansluten annars kan den vid tryckslag lossna.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Exempel på vattenskaderisk

Var uppmärksam på otäta rörgenomföringar vid dolda rör installationer. Kontrollera om det finns läckage vid radiatorventilerna.

Läs mer i handboken proaktiv...

Vattensystemet

Exempel på vattenskaderisk

Det kan tyckas självklart att inte täcka golvbrunnen med kläder. Men tyvärr inträffar detta emellanåt.

Läs mer i handboken proaktiv...

Brandskydd

Vanliga brandorsaker

Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare. Använd maskinerna bara när du är hemma och är vaken. Se också till att torktumlarens luddfilter alltid är rent.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Full tvätt med låg temperatur

Full disk- och tvättmaskin och låg temperatur ger lägre energiförbrukning. Med dagens tvättmedel räcker det många gånger med 40° grader. Tvätt i 40° istället för 60° minskar energiåtgången och koldioxidutsläppen med 40%(drygt 100 kg CO2 per år). En del tvättmaskiner är utrustade med en ekonomifunktion som ger lägre energiförbrukning. Torktiden minskar för tvätten om centrifugeringen görs med högt varvtal. Häng på torksträck istället för torktumla.

Läs mer i handboken proaktiv...

Bostadsrättshavarens ansvar

Ytskikt, underliggande skikt samt i förekommande fall tätskikt (fuktisolerande skikt) som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Brh svarar även för ev. undertak.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Underliggande stomme.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Tvättmaskin och diskmaskin inkl. synliga ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen. Övriga vitvaror.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Packningar.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Brandskydd

Gardera mot elfel!

Brand kan även orsakas av åsknedslag, därför är ett åskskydd bra att ha. Överspänningsskydd och jordfelsbrytare kan rädda både liv och egendom.

Läs mer i handboken proaktiv...

Inbrottsskydd

Sociala medier

Visst är det trevligt att dela med sig av var man befinner sig i världen, men tänk på att du också kan uppmärksamma utomstående på att du inte är hemma. Det finns en risk att det kan utnyttjas av inbrottstjuvar. Vi rekommenderar att du aldrig talar om när du inte är hemma, till exempel genom statusuppdateringar.

Läs mer i handboken proaktiv...

Inbrottsskydd

Fönstergaller och fönsterlås

Fönster som ligger insynsskyddade är ofta begärliga för en tjuv. Det är framförallt lågt placerade fönster, till exempel källarfönster, som är lätta att forcera. Monterar du fönstergaller gör du det betydligt svårare för en inkräktare att ta sig in. Gallren ska helst sitta på insidan och vara väl fastsatta i vägg och fönsterkarm. Förstärk fönstrets vanliga lås med extra fönsterlås. De är lätta att montera och ger ökad trygghet.

Läs mer i handboken proaktiv...

Egendomsskydd

Märk alla värdesaker

En märkt vara är inte särskilt attraktiv på den svarta marknaden där det mesta av stöldgodset marknadsförs. På den förteckning du gör över era värdesaker bör du även notera på vilket sätt sakerna är märkta. Kontakta gärna oss så ger vi dig råd om produkter för märkning och registrering av värdesaker.

Läs mer i handboken proaktiv...

Barnsäkert boende

Se till att eluttagen är petskyddade, med inbyggda petskydd eller förses med täck plattor över kontakthylsorna när de inte används. Skaffa gärna kontaktskydd som låses fast och hindrar barn att komma åt outnyttjade vägguttag. Tänk också på att kontaktskydda grenuttag och uttag på förlängnings- sladdar.

Läs mer i handboken proaktiv...

Barnsäkert boende

Undvik sladdhärvor på golvet, dessa kan bli oemotståndliga men farliga leksaker. Om isoleringen runtom sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den eller ett sällskapsdjur gnager på den förvandlas sladden snabbt från leksak till dödsfälla. En sladd som delvis slitits loss ur en stickkontakt eller apparat är också farlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta en elektriker installera fler vägguttag.

Läs mer i handboken proaktiv...

El på äldre dagar

Varje år inträffar flera olyckor med elfiltar och värmedynor. Olyckorna beror i många fall på att värmetrådarna i filten eller i dynan kommer i kontakt med varandra, vilket kan leda till en elektrisk stöt eller att sängkläderna kan börja brinna.

För att inte skada värmetrådarna är det viktigt att du är försiktig när du viker ihop värmedynan och elfilten. Veckla ut hela filten eller dynan när den ska användas annars fungerar inte temperaturregleringen.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Tilläggsisolera fönster

En hel del värme från huset försvinner genom fönstren. I ett 70-talshus står fönstren för ca en fjärdedel av värmeförlusterna. Se till att fönstren är ordentligt tätade. Är fönstren i dåligt skick kan du byta till energifönster. Du kan minska värmeförlusterna från de tvåglasfönster du redan har genom att sätta in en s.k. isolerruta eller sätta in en tredje ruta på insidan.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Trimma värmesystemet

Installation av styr- och reglerutrustning för uppvärmning av bostaden. Minskning med 10% av utsläpp för uppvärmning, vilket för medelsvensken ger en minskning av CO2-utsläppen med 70 kg per år. Oftast är det lönsamt byta till en modern reglerutrustning.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Stäng av apparater i stand-by läge

Apparater i stand-by läge förbrukar el i onödan, det kan svara för cirka 10% av elförbrukningen i ett hem. Detta gäller TV, dator, dvd, digitalbox och alla apparater med fjärrkontroll. Men också lampor med transformatorer i vägguttag, de drar lika mycket ström som lampan även om den är släckt.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Sänk inomhustemperaturen

En minskning av inomhustemperaturen med en grad ger cirka 5% energibesparing (ca 60-80 kronor lägre kostnad per månad). Rekommenderad temperatur är i regel 20º C. Ställ in en lägre nattemperatur. När du reser bort räcker det ofta med en temperatur på 15º C grader.

Läs mer i handboken proaktiv...

Bostadsrättshavarens ansvar

Glas i fönster och dörrar, inglasningspartier, tillhörande låsanordningar, handtag och beslag inkl. spanjoletter. Vädringsfilter och tätningslister.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Fönsterkarmar.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Fönsterbågar.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Foder och lister.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Invändig målning av balkong- och altandörrar samt fönstrens karmar och bågar.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Utvändig målning av balkong- och altandörrar samt fönstrens karmar och bågar.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Springventil.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Inredning och utrustning som brh tillfört lägenheten.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Brandskydd

Brandvarnare

Vem ansvarar för att brandvarnaren fungerar?
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar.

Det är alltså den boendes ansvar att kontrollera att t.ex. batteriet i brandvarnaren fungerar. Brandvarnaren både ser och känner av en brand och varnar direkt. Det finns även sammankopplingsbara brandvarnare. Optisk brandvarnare måste placeras i taket för att fungera tillfredsställande. Bostäder ska ha minst en brandvarnare per våningsplan och 50–60 m2 golvyta. Placera brandvarnaren i taket utanför sovrum eller i hallen. Rum med mycket elektronisk utrustning ska ha egen brandvarnare.

Läs mer i handboken proaktiv...

Inbrottsskydd lägenheter

Dörr och lås

Lås som är godkända av Stöldskyddsföreningen ökar skyddet mot inbrott. Tjuven väljer hellre ett hus med enklare lås. Många entrédörrar har cylinderlås med enbart hemmabekväm låsning. De kan kompletteras med ett extralås för att få bortasäker låsning. Tvåfunktionslås ger både hemmabekväm och bortasäker låsning. Hemmabekväm låsning innebär att dörren kan låsas eller öppnas inifrån med hjälp av vred. Bortasäker låsning innebär att vredet spärras så att låset bara kan öppnas med nyckel.

Läs mer i handboken proaktiv...

Inbrottsskydd lägenheter

Dörr och lås

Ett aldrig så bra lås blir inte komplett förrän du också monterat ett säkerhetsslutbleck i dörrkarmen och bakkantssäkring (sprintar eller beslag) på dörrens gångjärnssida. Anlita alltid en auktoriserad låssmed vid inköp och montering av lås.

Läs mer i handboken proaktiv...

Inbrottsskydd lägenheter

Inbrottslarm

Larm är ett komplement till andra förebyggande åtgärder. Genom larm kan grannar, väktare, polis med flera snabbt få vetskap om ett inbrott och vidta åtgärder. Många inbrottslarm kan även kompletteras med rökdetektorer.

Lokallarm är skrämsel- och uppmärksamhetslarm som påkallar allmän uppmärksamhet. För effektivare åtgärder vid larm kan det vara en fördel om larmet kan kopplas till din mobil-telefon eller till någon närstående.

Läs mer i handboken proaktiv...

Egendomsskydd

Skaffa nyckelbricka till nycklarna!

Att tappa nycklarna till hemmet eller fordonet behöver inte innebära katastrof och låsbyte. Med nyckelbricka får nio av tio kunder tillbaka sina borttappade nycklar inom bara några dagar.

Läs mer i handboken proaktiv...

Elsystemet

Jordfelsbrytare ger extra säkerhet

Säkringar är inte tillräckligt snabba. Därför kräver el- säkerhetsföreskriften att jordfelsbrytare installeras vid ny- och ombyggnad som komplement till säkringarna och som skyddsjordning på eluttag i elfarlig miljö.

Eluttag utomhus som saknar jordfelsbrytare ska kompletteras med en portabel brytare. Jordfelsbrytare ska provas minst en gång per år.

Läs mer i handboken proaktiv...

Elsystemet

Äldre elledningar

Hus byggda före 1960 har troligtvis elinstallationer där ledarna har gummiisolering. Gummit hårdnar, blir sprött och spricker. Det kan orsaka en ljusbåge som är cirka +3 000° C och i värsta fall brand. Kontakta en behörig elektriker för åtgärder. Utanpåliggande elledningar får inte byggas in. Däremot får du måla eller tapetsera över dem.

Ersätt skarvsladdar med fast installation så får du ökad brandsäkerhet.

Läs mer i handboken proaktiv...

El på äldre dagar

Ojordade stickkontakter

Gamla, runda, ojordade stickproppar får bara användas i ojordade uttag inomhus. De passar helt enkelt inte i jordade uttag och ska heller inte göra det. Att byta ut dessa mot en jordad stickpropp eller att fila ner kanterna på dem för att få dem att passa är livsfarligt.

Läs mer i handboken proaktiv...

Miljösmart

Belysning med lågenergilampor

Lågenergilampor är 5 gånger effektivare än glödlampor och de håller många gånger längre. Du kan spara närmare 30 kg koldioxid för varje lampa under dess livslängd. Idag finns det också lågenergilampor utan kvicksilver. Det blir dessutom över 450 kronor i besparing för varje lampa.

Läs mer i handboken proaktiv...

Bostadsrättsföreningens ansvar

Ytterdörren med tillhörande karm.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Till ytterdörren hörande list och foder, handtag, dörrklocka, tätningslister samt låsanordning.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Brevinkast.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Lägenhetens innerdörrar med tillhörande karm och säkerhetsgrind.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Utvändig ytbehandling av ytterdörr, karm och foder, namnskylt.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Invändig målning av ytterdörr.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Ytskikt, underliggande skikt samt i förekommande fall tätskikt (fuktisolerande skikt) som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Brh svarar även för ev. undertak.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Underliggande stomme.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Ledningar för avlopp, gas, vatten, elektricitet och ventilation vilka endast tjänar lägenheten och är synliga.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Ledningar och anordningar för informationsöverföring som är synliga.
Nya bestämmelser.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Ledningar för avlopp, gas, vatten, elektricitet och ventilation som brf försett lägenheten med vilka tjänar mer än en lägenhet.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Ledningar för avlopp, gas, vatten, elektricitet och ventilation som brf försett lägenheten med och som inte är synliga.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättsföreningens ansvar

Ledningar och anordningar för informationsöverföring som inte är synliga.
Nya bestämmelser.

Riksbyggens normalstadgar 2015

Bostadsrättshavarens ansvar

Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, strömbrytare, eluttag och armaturer. Erforderlig behörighet krävs för att utföra elarbeten.

Riksbyggens normalstadgar 2015

proaktivonline.se