Tips & råd

Här finner du tips & råd, klicka för att läsa mer.

 • Brandfilt. Används för att släcka brand i kläder. Lägg personen på golvet och kväv elden med filten. Börja vid huvudet och fortsätt nedåt.

 • Första hjälpen-låda.

 • Brandsläckare. Se till att det finns brandsläckare och se till att alla i bostaden vet hur den används. En pulversläckare (sex kg) klarar alla typer av bränder.

 

Kontrollera ditt hem
För att ingen ska skadas eller utsättas för fara måste du se till att din elanläggning är säker. Tidsintervallet som elanläggningen bör kontrolleras är inte angiven, utan det är upp till innehavaren. Ju äldre fastighet – desto större anledning att kontrollera elen. Offentliga miljöer, till exempel bil- och cykelgarage, gemensamma soprum och samlingslokaler behöver en tätare tillsyn än en privat bostad.
Vid nyproduktion av fastigheter är säkerheten när det gäller elinstallationer hög. Kablar etc. byggs in i väggar och detta gör kontrollen enkel eftersom det är den elinstallations om syns som du kan kontrollera. Ha ögonen på det du själv kan se, att kapslingar, vägguttag och sladdar är hela.

Billig livförsäkring
Har fastigheten jordfelsbrytare, prova att den fungerar med jämna mellanrum. Om du har en jordfelsbrytare och det skulle uppstå fel på en elsladd eller apparat bryter jordfelsbrytaren strömmen på bråkdelen av en sekund.

Byggt för dåtidens behov

Bor du i ett äldre hus ska du vara extra uppmärksam. Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre byggnader är ofta inte anpassade till dagens användning av elapparater, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade. Eftersom elmateriel har en begränsad livslängd bör en renovering av ett äldre hus
även omfatta elanläggningen.

Var inte hobbyelektriker
Om du upptäcker fel eller brister i en elanläggning måste dessa åtgärdas omgående. Elinstallatörsförordningen reglerar vilka arbeten som kräver behörig installatör. Även om du kan köpa elektrisk materiel så är det inte säkert att den passar i ditt hem eller att du får installera materielen själv.

Brandvarnare
Se till att du har en fungerande brandvarnare i ditt hem!
80 % av alla dödsbränder i Sverige sker i våra bostäder. Många av dessa dödsfall hade kunnat undvikas om en brandvarnare varit installerad. Sedan 1999 är det enligt PBL (Plan- och Bygglagen) krav på brandvarnare i alla nya bostäder. Räddningstjänsten Syd ställer dessutom krav* på brandvarnare i samtliga bostäder, nya såväl som befintliga.
Brandvarnaren är en billig livförsäkring som är väldigt enkel att installera. Du får praktisk information om hur du gör detta och mycket annat under länkarna till Frågor och Svar i högermarginalen.
Enligt Räddningstjänstlagen 2kap 2§ lagen om skydd mot olyckor.

Handbrandsläckare

Det finns en mängd olika handbrandsläckare ute i handeln. Normalt rekommenderar man till ett normalt hushåll en sex kilos pulversläckare.

Mer om brandsläckare

En bokstavskod på brandsläckaren talar om mot vilka brandtyper den är lämplig. Hur effektiv den är anges av en sifferkod framför bokstaven. Ju högre siffra desto effektivare släckare. För lägenheten, villan och fritidshuset rekommenderar vi klass AB eller ABC. I bilen och båten ska släckaren ha klass ABC. Släckaren bör också kunna användas mot strömförande elutrustning.
A - för brand i porösa material som trä, textil och papper. Effektklass 5-55.
B - för brand i vätskor, oljor och bensin. Effektklass 21-233.
C - för gasbrand. Effektklass saknas.

Konsumentverkets riktlinjer
Minst 2 kg pulverbrandsläckare för bilar, husvagnar och fritidsbåtar. Lägst klass 8A70BC.
Minst 6 kg pulverbrandsläckare för hem och villa. Lägst klass 43A233BC.

 • Pulver- och skumsläckare är de bästa allroundsläckarna. Det finns också vattensläckare men vi rekommenderar pulver- och skumsläckare.

 • Pulversläckarna är att föredra av släcktekniska skäl. De har mycket släckeffektivitet per kg släckmedel och är relativt lätta att använda även för en ovan användare.

 • Kontrollera då och då att brandsläckarens manometer visar grönt och att släckaren därmed är fylld.

Sängrökning
En av de vanligaste orsakerna till dödsbränder är sängrökning. Ha som vana att aldrig röka i sängen. Var även noga med att cigaretten är ordentligt släckt innan du kastar den i soporna.

Levande ljus

Det är viktigt att alltid släcka ljusen innan du lämnar rummet. I handeln finns stearinljussläckare att köpa. Dessa träs på ljuset och lägger ett lock över lågan när ljuset brunnit ner. Tänk även på var du placerar dina ljus, se till att de inte står för nära gardiner och andra brännbara objekt.

Brand i kastrull
Torrkokning är en vanlig orsak till att det börjar brinna, även fett och olja kan börja brinna när temperaturen blir hög. Om brand uppstår i en kastrull ska du flytta kastrullen från spisplattan och kväva elden med ett grytlock. Häll inte vatten i kastrullen om det är fett eller olja som brinner. Vattnet förångas med följd att det blir en häftig reaktion som sprider elden och kan ge svåra brännskador. Det är viktigt att regelbundet rengöra filtret i din spisfläkt. Börjar det brinna i en kastrull kan elden sprida sig och då antända fettet i spisfläkten.

Brand i vitvaror och elektronik
Kortslutningar kan vara svåra att upptäcka men du kan förebygga att något händer i ditt hem genom att:

 • Kontrollera el-utrustningen i ditt hem. Se till att kontakter inte glappar och att sladdar inte är i kläm.

 • Åtgärda blinkande lysrör.

 • Dra ur kontakten när du använt kaffekokare och brödrost.

 • Se till att din TV står fritt och ställ inte levande ljus på den. TV:n ska alltid slås av med knappen på apparaten.

 • Använd endast torktumlare, disk-och tvättmaskin när du är hemma och vaken.

Om det börjar brinna i en elektrisk apparat ska du alltid dra ut kontakten först. Därefter ska du hälla vatten på apparaten och om möjligt försöka ta ut den i det fria.

Brand på vind, källare och trapphus

 • Förvara aldrig brandfarlig vara i källare eller vindförråd.

 • Stapla inte onödigt skräp och tidningar i trapphus, vind och källare.

 • Sopluckorna i trapphusen ska alltid vara stängda och dörrar till vind och källare ska alltid vara låsta.

 • Om continer finns på gården ska säkerhetsavståndet till byggander vara minst 4 meter för täckt container och 6 meter för öppen container.

Om det börjar brinna i någon persons kläder ska du snabbt försöka släcka elden med hjälp av t ex en jacka eller matta. Tänk på att alltid lägga på jackan eller mattan från huvudet och neråt. Detta för att undvika att personen får brännskador i ansiktet. Stryk sedan med handen från huvudet och neråt. Finns snö eller vatten i närheten kan detta också med fördel användas. Var noga med att se efter att det inte finns glöd kvar i kläderna när elden är släckt. Om det börjar brinna i dina egna kläder ska du snabbt lägga dig ner på marken och rulla runt. Om det finns tillgängligt är det bra att rulla in sig i en matta eller jacka. Försök skydda ansiktet med händerna för att undvika brännskador.

Behandla brännskador
Större brännskador ska alltid behandlas av läkare. Om du får lättare brännskador kan du behandla det själv.

 • Ta ej bort kläder som bränt fast i såret, kyl skadan utanpå.

 • Kyl minst i 20 minuter, helst med svalt vatten eller förband avsedda för just brandskador.

 • Kyl enbart skadan, håll personen varm för övrigt.

 • Alla brännskador av 2:a graden (blåsor) och 3:e graden (huden är gul, vit, svart eller brun) som är belägna på känsliga ställen - t.ex. ansikten, genitalier eller över leder - bör behandlas av läkare.

Vid tveksamheter ring 112!

Flerfamiljshus drabbas emellanåt av anlagda bränder i trapphus och soprum. Som boende kan du själv minska risken för att detta ska uppstå genom att:

 • … inte förvara brännbart material som exempelvis möbler, tidningspapper eller annat skräp i trapphuset, källaren eller andra liknande utrymmen.

 • … se till att dörrarna till vind, källare och garage alltid hålls låsta.Om det ändå skulle börja brinna finns det några regler du ska följa:

 • Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt.

 • Stanna kvar i lägenheten, ring SOS-alarm på 112 och invänta hjälp.


Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp. Lägenheter är normalt byggda för att stå emot branden i ca 60 minuter och är därför en säker plats. Behöver du evakueras gör räddningstjänsten det.

Ett åskväder är farligt nära om åskbuller börjar höras mindre än 10 sekunder efter det man uppfattat blixten. Då är avståndet runt 3 km.
Huvudregeln när åskan går är att undvika höga punkter och föremål – som exempelvis träd, master, skorstenar och kullar – eftersom dessa löper större risk att träffas av blixten.
Vid åska - tänk på följande:

Utomhus

 • Undvik att vara nära metallstängsel och elektriska ledningar. Blixten kan ledas långt genom dem.

 • Bada eller vindsurfa inte. Fiske från brygga eller stränder är inte heller lämpligt vid åska.

 • Vistas inte på tak eller byggnadsställningar.

 • Det är farligt att vistas på öppna fält. Att spela fotboll eller golf är därför olämpligt.

 • Undvik att arbeta med elektriska handapparater.

 • Försök söka skydd i en bil eller uppsök en plats som inte har utsatt läge.

Inomhus

 • Tala inte i telefon.

 • Vistas inte nära elledningar.

 • Dra ut nätkontakterna till alla elapparater. På TV: n ska även antennsladden dras ut och på datorn även modemkabeln.

 • Om blixten slår ner: stäng alla fönster för att hindra spridning av branden.

 

I tätbebyggda områden kan eldning med fast bränsle som exempelvis ved orsaka problem som luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning. De allvarligaste hälsoriskerna är i det långa perspektivet cancer, luftrörsproblem och allergier. Oftast är det eldaren själv och personer i dennes närmaste omgivning som utsätts för de högsta halterna av hälsofarliga ämnen.
Vill du veta vilka regler som gäller och vilka tillstånd det krävs för eldning i kamin, öppen spis eller kakelugn ska du vända dig till sotare och miljömyndigheterna i din hemkommun. I miljöfrågor gör man ofta bedömningar från fall till fall. Det finns emellertid en del prejudicerande domar som ger en fingervisning om vad som generellt gäller.
Genom att följa råden i högermarginalen kan du förhindra besvär – både för dig själv och dina grannar.

Skador pga ett fall är den vanligaste typen av olyckshändelse bland äldre människor.
Årligen dör runt 1200 personer över 65 år i sviterna efter en fallolycka.
Eftersom de flesta av de här olyckorna sker i eller nära hemmet kan man på egen hand förebygga många av riskerna.

 • Lägg halkskydd under mattor som tenderar att glida undan.

 • Lägg halkskydd i dusch, badkar och bastu.

 • Fäst el-, tele- och TV sladdar längst listerna.

 • Skaffa ordentligt med ljus, framför allt i trappor och korridorer.

 • Montera handtag i dusch och badkar för extra stöd.

 • Bona inte golven.

 • Använd broddar på skor och käpp när det är halt.

 • Håll trappor och gångvägar fria från snö och sanda eller salta.


Barn är ständigt på upptäcktsfärd och faller ofta och slår sig. Vanligtvis är det ofarligt, men en del fall kan sluta riktigt illa. Man ska därför alltid ha uppsikt över barnet, men vissa risker går att förebygga.

 • Montera trappgrindar, både upptill och nedtill.

 • Montera säkerhetsspärrar på fönster och balkongdörrar.

 • Välj en barnstol med liten sittdel, så att det blir svårare för barnet att resa sig upp, alternativt använd sele eller bälte.

 • Säkra barnstolen i bordet med ett speciellt avsett ”ankare”.

 • Ha halkskydd i dusch, badkar, trappor och under mattor.

Det finns flera skäl att skydda sitt hem. När någon bryter sig in är det ett intrång i privatlivet som ofta är svårt att hantera, inte minst känslomässigt. De som drabbas av inbrott upplever obehag och osäkerhet. Vi kan försäkra oss mot de materiella förlusterna, men inte mot att personliga minnen försvinner eller förstörs. Det finns alltså goda skäl att så långt som möjligt förhindra inbrott. Kostnaderna är små jämfört med de konsekvenser ett dåligt inbrottsskydd kan innebära.

 • Den grundläggande tanken för att förhindra inbrott i bostäder är att vi tillsammans ser om varandras hus eller lägenheter. Med engagerade grannar kan många brott förhindras.

 • Ta på dig "tjuvens glasögon". Då hittar du snabbt husets svaga punkter.

 • Montera ögonmärkta lås på alla fönster som nås från marken, särskilt där tjuven kan arbeta utan större risk för upptäckt.

 • Sätt lås på altandörren, helst en säkerhetspanjolett med hakregel och låsbart handtag.

 • På äldre fönsterdörrar bör en stålplåt monteras i den täckta nederdelen av dörren för att försvåra ett handgrepp.

 • Entrédörren ska ha ögonmärkt lås, kompletterat med borrskyddsplåtar.

 • Byt alltid lås innan du flyttar in i en ny bostad.

 • Bakkantsäkring bör finnas på alla utåtgående dörrar för att förhindra uppbrytning.

 • Bor du i lägenhet – se till att din dörr är inbrottsskyddad.

 • Inbrottslarm är avskräckande. Men det är viktigt att larmet är kopplat till en effektiv åtgärd. Kontakta en certifierad anläggarfirma innan du bestämmer dig.

 • Bra produkter kräver bra installatörer. En tumregel är att anlita auktoriserade låssmeder för det mekaniska skyddet och certifierade anläggarfirmor för inbrottslarm.

 • Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att t ex krossa dina, eller grannens fönster. Gäller inte minst stegar.

 • Märk och registrera stöldbegärliga värdeföremål. Märkta föremål är mindre attraktiva för tjuven eftersom de är svårare att avyttra.

 • Med SSF Spärrapid kan du spärra borttappade kort och registrera värdeföremål som blir sökbara för polisen.

 • Se till att dina nycklar inte går att härleda till din bostad. Använd SSF Nyckelbrickan.

 • Låt radion gå på timer så att det hörs ljud från huset. Koppla även inomhusbelysningen till timer så att huset ser bebott ut.

 • Ha gärna utomhusbelysning med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.

 • Lägg inte plånbok, bilnycklar och mobiltelefon i hallen.

 • Städa inte så förtvivlat innan du åker bort. Lämna gärna ett par träskor, en vattenslang, lite barnleksaker i trädgården så att huset ser bebott ut.

 • Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den syns utifrån. Men byt ut glas och porslin ibland, så att det inte ser likadant ut dag efter dag.

 • Häng ut lite kläder på tork innan du reser bort.

 • Be grannen tömma brevlådan och klippa gräsmattan/skotta snö under tiden du är bortrest. Be grannen även slänga sina sopor i din tunna och parkera sin bil på din uppfart.

 • Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen.

 • Fönsterluckor hindrar insyn och försvårar inbrott i både villan och fritidshuset.

 • Förvara alla dyrbarheter i bankfack. Tjuven är i första hand ute efter kontanter och sådant som snabbt går att omsätta i pengar; smycken, datorer, kameror och vapen.

 • Köp inte säkerhetsprodukter av någon som bara dyker upp vid dörren. Du vet ingenting om säljaren.

 • Lås dörrarna även när du är hemma. Då hindrar du smygtjuven.

 • Glöm inte bort din egen säkerhet vid t ex brand. Se alltid till att ha säkra – och alternativa – utrymningsvägar via dörrar och fönster i markplan.

 • Ett bra områdesskydd gör det svårare för tjuven att osedd komma in i ett fritidshus-område. Vägbom och inhägnad vid t ex bryggor är bra skyddsåtgärder.

 • Förvara stegar och verktyg där tjuven har svårt att komma åt dem.

 • Fördragna persienner och undanställda blommor skvallrar om att ingen är hemma.

 • Göm aldrig nycklar i närheten av huset. Tjuven vet var han ska leta.

Mer än hälften av elolycksfall som inträffar i ett hem beror på att elektriska sladdar och apparater har blivit slitna eller skadade. Det är viktigt att då och då se över dessa. Oftast är problemet att sladdarna är för gamla. Finns det synliga skador eller missfärgningar på ledningarnas isolering? Anlita då en yrkeshantverkare som byter ut dem. Så länge ett strykjärn, en teve, brödrost, elvisp eller andra apparater används på rätt sätt och inte har utsatts för stort slitage, är de normalt ofarliga att använda.
Ibland lönar det sig inte att försöka reparera gammal elutrustning. I vissa fall är det inte heller möjligt eller ens tillåtet. Om en apparat uppför sig konstigt, luktar bränt eller låter annorlunda än den tidigare gjort - använd den inte! Lämna in den för reparation eller kassera den.

Alla har vi någon gång fyndat på en auktion eller loppis. När det gäller elektriska produkter gäller det att vara extra uppmärksam. Kom ihåg att kontrollera isoleringen på sladdarna när du handlar på auktion. Gamla sladdar torkar och spricker. Om du misstänker att sladden behöver bytas eller om den bara har en ojordad stickpropp, lämna produkten till en fackman för åtgärd.

Elapparater som du köper såväl i Sverige och utomlands ska vara CE-märkta. Speciellt uppmärksam bör du vara om du köper en vara som inte är CE-märkt eller om du köper den utanför Europa. Alla elapparater måste dessutom vara avsedda för 230 V.

Du kan laga en trasig produkt om du vet hur reparationen ska gå till.
Tänk på att du i så fall tar du över ansvaret från tillverkaren för produktens säkerhet. Det innebär att du är ansvarig för om något skulle hända, till exempel att någon skulle bli skadad av produkten eller att den orsakar brand. Det är alltså viktigt att det görs på rätt sätt och att du kontrollerar att den lagade produktens hölje inte blir spänningsförande eller farligt på annat sätt. Den enklaste lösningen kanske är att köpa en ny produkt. Alla elprodukter går inte att reparera. Ibland lönar det sig inte att försöka reparera gammal elutrustning. I vissa fall går det helt enkelt inte att reparera.

Om något i en apparat glappar, låter konstigt, luktar bränt eller får automatsäkringar/proppar att lösa ut kan det vara ett tecken på elektriskt fel. Du ska kontrollera:

 • att produktens hölje inte är trasigt

 • att höljet sitter på plats

 • att sladden sitter på plats, både i produkten och stickproppen

 • att den yttre isoleringen på sladden inte lossnat från infästningen i produkten eller stickproppen.

 • Använd inte en produkt som beter sig underligt eller som har skador.