Vad är en Försäkrings­förmedlare.

En försäkrings­förmedlare är en rådgivare inom försäkrings­området som står under direkt kontroll av Finans­inspektionen.

Finansinspektionen är tillsyns­myndighet över försäkrings­bolag och försäkrings­förmedlare i Sverige. För att få verka som försäkrings­förmedlare i Sverige har Finansins­pektionen utarbetat direktiv för hur försäkrings­förmedlings­verksamhet får bedrivas. Vi på Proinova följer Finans­inspektionens direktiv.

Hur arbetar en försäkrings­förmedlare?

Som försäkrings­förmedlare arbetar vi på uppdrag av våra uppdragsgivare och presenterar ett urval av försäkrings­lösningar i enlighet med uppgjord överens­kommelse. Uppdragsgivaren beslutar, i samråd med oss, vilken försäkrings­lösning som passar bäst. Vi placerar och sköter försäkringen och informerar vid förändringar och vid behov.

Hur får försäkrings­förmedlaren betalt?

Det är kostnadsneutralt för en uppdrags­givare oavsett om man väljer att anlita försäkrings­förmedlare eller köpa försäkring direkt av ett försäkrings­bolag. Det vanligaste är att förmedlarens ersättning utgår som provision inkluderad i försäkrings­premien. Ersättningen omfattar förmedlarens arbete med förmedling, rådgivning, service och fortlöpande kontakt med uppdrags­givaren, sådant arbete som annars skulle falla på försäkrings­bolaget.

Det kan även förekomma att uppdrags­givare och förmedlare kommer överens om ersättning i annan form som då faktureras direkt från försäkrings­förmedlaren. Försäkringen aviseras då med nettopremie från försäkrings­bolaget.

Vad är en förmedlar­fullmakt?

För att vi som försäkrings­förmedlare ska kunna utföra vårt uppdrag så behöver vi en så kallad förmedlar­fullmakt.

Genom en fullmakt lämnar fullmakts­givaren behörighet till annan att företräda denne. Den som innehar fullmakten kallas fullmaktshavare. När uppdragsgivare lämnar en fullmakt till en försäkrings­förmedlare har uppdrags­givaren som fullmakts­givare gett behörighet för förmedlaren att företräda den i de frågor och inom de ramar som anges i fullmakten och därmed företa rättshandlingar med bindande verkan för uppdrags­givaren. Förmedlar­fullmakten är helt enkelt nödvändig för att vi ska kunna företräda våra uppdrags­givare gentemot försäkrings­bolagen.

Proinovas leveransvillkor

I våra leverans­villkor redovisas den formalia som ni som uppdrags­givare ska ta del av. Leverans­villkoret reglerar också var och ens åtagande i uppdraget, både vårt åtagande men även de åtaganden som åligger våra uppdragsgivare. Det finns två olika leverans­villkor. Dels det Allmänna Leverans­villkoret alternativt att det finns ett enskilt tecknat som gäller unikt för det enskilda uppdraget. För information om vilket som gäller för er som uppdrags­givare kontaktar ni er ansvarige försäkrings­förmedlare på Proinova.


Sedan 1989.

Vi har varit verksamma sedan 1989 och är ett av landets äldsta förmedlarbolag. Vår ambition under åren har alltid varit att leverera tjänster med fokus på kvalité, hög tillgänglighet och effektiv service. Detta har skapat långvariga relationer och en stabil, välplanerad tillväxt. Vi levererar idag rådgivning samt förmedlar försäkringslösningar och koncept till nöjda uppdragsgivare i hela landet. Att vi är en förmedlare som bryr oss märks tydligt i vårt sätt att arbeta och i vår leverans.